Zasady stosowania biletów jednorazowych

Zał. Nr 1

 do Zarządzenia Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego MZK w Tomaszowie MazSp. z o.o.

 

Zasady stosowania biletów jednorazowych

 

§ 1

Ilekroć w Zasadach jest mowa o:

  1. pojeździe – rozumie się przez to autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o.,
  2. pasażerze – rozumie się przez to każdą osobę, która przebywa w pojeździe,
  3. kasowaniu biletu – rozumie się przez to nadanie biletowi cech ważności za pośrednictwem:

a)  kasownika umieszczonego w pojeździe – w przypadku biletów papierowych,

b)  stosownej aplikacji w telefonie komórkowym – w przypadku biletów elektronicznych nabywanych za pośrednictwem telefonu komórkowego w systemie funkcjonującym w Tomaszowie Mazowieckim.

 § 2

1. Bilety jednorazowe papierowe należy bezwzględnie skasować niezwłocznie po wejściu do pojazdu. Bilet nieskasowany nie uprawnia do przejazdu.

2. Pasażer rozpoczynający podróż na podstawie biletu jednorazowego nabywanego poprzez inne formy płatności po wejściu do pojazdu obowiązany jest niezwłocznie nabyć ten bilet i zachować go na czas podróży.

3. Bilety jednorazowe sprzedawane są także w formie karnetów składających się z 6 lub 10 biletów jednorazowych. Karnet to bilet 6-przejazdowy lub 10-przejazdowy, ważny wyłącznie z karnetem zasadniczym. Pojedyncze bilety w karnecie uzyskują ważność po jednokrotnym skasowaniu i uprawniają do odbycia jednego przejazdu.

4. Pasażer, który zajmie miejsce w pojeździe bez ważnego biletu ma obowiązek niezwłocznie zgłosić prowadzącemu pojazd zamiar zakupu biletu.

5. Pod użytym w ust. 1, 2, 3 i 4 pojęciem „niezwłocznie” rozumie się wykonanie tej czynności jako pierwszej po wejściu do pojazdu.

6. Szczegółowe zasady sprzedaży biletów u prowadzących pojazdy określone zostały osobnym zarządzeniem.

7. Bilety jednorazowe ważne są wyłącznie na jeden przejazd jednego pasażera w pojeździe w którym zostały skasowane.

8. Pasażerowi nie można odstępować lub oddawać innej osobie skasowanego biletu jednorazowego.

9. Zaleca się, aby po skasowaniu biletu pasażer dokonał sprawdzenia poprawności jego skasowania. W razie nieprawidłowego wydruku (brak wydruku, wydruk niekompletny, nieczytelny) pasażer ma możliwość zgłoszenia tego faktu prowadzącemu pojazd okazując bilet w celu potwierdzenia jego ważności.

 § 3

 1. Za nieważny uznaje się bilet papierowy:

a) użyty przez inną osobę korzystającą z przewozu na podstawie tego biletu,

b) zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie nadruku kasownika lub numeru, wartości biletu,

d) bilet jednorazowy wielokrotnie kasowany,

e) skasowany po wezwaniu do okazania lub okazany po przeprowadzonej kontroli biletów,

f) noszący ślady ingerencji chemicznej lub mechanicznej,

g) bez wydruku potwierdzającego skasowanie,

h) skasowany bilet z karnetu nie posiadającego karnetu zasadniczego,

h) z nieprawidłowym wydrukiem, o ile zgodnie z ust. 9 § 2 fakt ten nie zostanie zgłoszony prowadzącemu pojazd,

i) o wartości zaniżonej w stosunku do aktualnie obowiązującej taryfy wprowadzonej stosowną Uchwałą Rady Miasta Tomaszowa Maz.

2. Za nieważny uznaje się bilet nabyty poprzez inne formy płatności zaakceptowane przez MZK w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.:

a) nabyty u operatorów, z którymi Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim  Sp. z o.o.  nie posiada stosownej umowy,

b) nabyty po wezwaniu do okazania lub okazany po przeprowadzonej kontroli biletów,

c) o zaniżonej wartości w stosunku do aktualnie obowiązującej taryfy wprowadzonej stosowną Uchwałą Rady Miasta Tomaszowa Maz.

3. Nieokazanie biletu jednorazowego podczas kontroli wyklucza złożenie reklamacji.