Bezpłatna komunikacja

      1 stycznia 2018 roku Tomaszów Mazowiecki dołączył do grona polskich miast z bezpłatną komunikacją miejską.
      Do darmowych przejazdów uprawnieni są mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego na postawie Karty Tomaszowianina, a także osoby zamieszkujące teren gminy wiejskiej Tomaszowa Mazowieckiego posiadający Tomaszowską Kartę Komunikacyjną. Bezpłatne przejazdy obowiązują w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i w granicach administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki. Poruszając się po terenach gmin: Inowłódz, Wolbórz, Ujazd i Lubochnia nadal obowiązują opłaty za przejazdy.

Jak otrzymać Kartę Tomaszowianina?	
Wniosek o wydanie karty można złożyć na stronie internetowej www.kartatomaszowianina.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia w Urzędzie Miasta.
Dokument może otrzymać każdy mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim, a także niepełnoletni członkowie jego rodziny.
Kartę mogą również otrzymać osoby, które mieszkają w naszym mieście, a nie osiągają dochodów. W takim przypadku do wniosku wystarczy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania i nieosiąganiu dochodów. 

Jak otrzymać Tomaszowską Kartę Komunikacyjną?
Mieszkańcy gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki mogą ubiegać się o Tomaszowską Kartę Komunikacyjną w siedzibie gminy oraz w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 
Tomaszowska Karta Komunikacyjna jest ważna tylko z dowodem tożsamości lub innym dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania na terenie gminy wiejskiej.

      Uprawnionymi do bezpłatnych przejazdów na podstawie przepisów ustawowych są:

 • Posłowie i Senatorowie RP – na podstawie ważnej legitymacji poselskiej lub senatorskiej;
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi oraz ich opiekunowie – na podstawie ważnej książeczki inwalidy wojennego/wojskowego (z wpisem ZUS)/;
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennych oraz ich opiekunowie – na podstawie ważnej legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych;
 • Opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczonym do I grupy inwalidztwa – na podstawie wskazania przez inwalidę.

      Do korzystania z bezpłatnych przejazdów w Tomaszowie Mazowieckim uprawnieni są:

 • dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich opiekunowie (na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych lub legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych o wzorach zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania);
 • dzieci i młodzież przebywające w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych (na podstawie zaświadczenia wystawionego przez kierownika domu dziecka lub ośrodka wychowawczego);
 • właściciele samochodów osobowych oraz osoby im towarzyszące- w dniu 22 września podczas corocznych obchodów Europejskiego Dnia Bez Samochodu (na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego wystawionego na jednego z pasażerów);
 • dzieci przed ukończeniem 7 lat (na podstawie dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania);
 • osoby zamieszkałe na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki, które ukończyły 70 lat (na podstawie dowodu lub innego dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, wiek i miejsce zamieszkania);
 • osoby, które ukończyły 75 rok życia, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej;
 • niewidomi i ociemniali oraz ich przewodnicy (na podstawie legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych);
 • Zasłużeni Honorowi dawcy krwi (na podstawie legitymacji);
 • Honorowi Obywatele Miasta Tomaszowa Mazowieckiego (na podstawie uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego);
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz ich opiekunowie (na podstawie legitymacji lub orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wypisu lekarza orzecznika ZUS);
 • podróżujący w umundurowaniu funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tomaszowie mazowiecki, żołnierze wojskowych organów porządkowych, funkcjonariusze Policji na podstawie legitymacji służbowej;

Pełen wykaz uprawnionych osób do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów określa:
Uchwała NR LI/455/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim