Bezpłatna komunikacja

      1 stycznia 2018 roku Tomaszów Mazowiecki dołączył do grona polskich miast z bezpłatną komunikacją miejską.
      Do darmowych przejazdów uprawnieni są mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego na postawie Karty Tomaszowianina, a także osoby zamieszkujące teren gminy wiejskiej Tomaszowa Mazowieckiego posiadający Tomaszowską Kartę Komunikacyjną. Bezpłatne przejazdy obowiązują w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i w granicach administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki. Poruszając się po terenach gmin: Inowłódz, Wolbórz, Ujazd i Lubochnia nadal obowiązują opłaty za przejazdy.

Jak otrzymać Kartę Tomaszowianina? Wniosek o wydanie karty można złożyć na stronie internetowej www.kartatomaszowianina.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia w Urzędzie Miasta. Dokument może otrzymać każdy mieszkaniec Tomaszowa Mazowieckiego, który rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim, a także niepełnoletni członkowie jego rodziny. Kartę mogą również otrzymać osoby, które mieszkają w naszym mieście, a nie osiągają dochodów. W takim przypadku do wniosku wystarczy dołączyć oświadczenie o miejscu zamieszkania i nieosiąganiu dochodów. Jak otrzymać Tomaszowską Kartę Komunikacyjną? Mieszkańcy gminy wiejskiej Tomaszów Mazowiecki mogą ubiegać się o Tomaszowską Kartę Komunikacyjną w siedzibie gminy oraz w siedzibie Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Tomaszowska Karta Komunikacyjna jest ważna tylko z dowodem tożsamości lub innym dokumentem potwierdzającym adres zamieszkania na terenie gminy wiejskiej.

    

Wykaz pasażerów uprawnionych do bezpłatnych i ulgowych przejazdów autobusami komunikacji miejskiej wykonywanymi przez Miejski Zakład komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

(wyciąg z uchwały: LII/397/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r.  i na podstawie innych przepisów)

 

  1. Uprawnionymi do przejazdów bezpłatnych na podstawie przepisów ustawowych są:

1.1. Posłowie i senatorowie RP – na podstawie ważnej legitymacji posła lub senatora;

1.2. Inwalidzi wojenni i wojskowi – na podstawie ważnej książeczki inwalidy wojennego lub wojskowego;

1.3. Opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji lub zaliczonym do I grupy inwalidztwa – na podstawie wskazania przez inwalidę;

1.4 Osoby posiadające status: „działacza antykomunistycznego” lub osoby represjonowanej z powodów politycznych oraz ich opiekunowie – na podstawie ważnej legitymacji działacza opozycji lub legitymacji osoby represjonowanej.

 

2 . Uprawnionymi do przejazdów bezpłatnych ustanowionych uchwałą są:

2.1. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym, całkowitą niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji ( analogicznie dawna I grupa inwalidzka) wraz  z opiekunem towarzyszącym na podstawie legitymacji lub orzeczenia Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub wypisu z treści orzeczenia organu orzekającego o inwalidztwie w służbach mundurowych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej i Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji; ponadto, pasażer winien posiadać w czasie podróży dowód stwierdzający jego tożsamość lub dysponować możliwością potwierdzenia swojej tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

2.2. Osoby niewidome, ociemniałe i niedowidzące wraz ze wskazanym przez nich przewodnikiem lub opiekunem na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej wystawionej przez uprawniony organ z określeniem znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z wpisem symbolu przyczyny niepełnosprawności 04-O; ponadto pasażer winien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub dysponować możliwością potwierdzenia swojej tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

2.3. Dzieci i młodzież do ukończenia 26 roku życia o znacznym, umiarkowanym, lekkim stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy (analogicznie I, II, III grupa inwalidzka)  wraz z rodzicem lub opiekunem towarzyszącym przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo – wychowawczej, ośrodka rehabilitacyjno – wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno – pedagogicznej i z powrotem,  na podstawie legitymacji przedszkolnej dla dzieci niepełnosprawnych lub legitymacji szkolnej dla uczniów niepełnosprawnych (lub mLegitymacji szkolnej w aplikacji mObywatel) o wzorach zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wystawione przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

2.4. Osoby zamieszkałe na terenie Miasta Tomaszów Mazowiecki, które ukończyły 70 lat na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego ich tożsamość, wiek i miejsce zamieszkania;

2.5. Dzieci przed ukończeniem 7 lat;

2.6. Dzieci i młodzież przebywające w domach dziecka i ośrodkach wychowawczych na podstawie zaświadczenia wystawionego przez kierownika domu dziecka lub ośrodka wychowawczego;

2.7. Pracownicy, emeryci i renciści Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. oraz emeryci i renciści byłego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim, na podstawie odpowiedniej legitymacji wydanej przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.;

2.8. Podróżujący w umundurowaniu: funkcjonariusze Straży Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim, żołnierze wojskowych organów porządkowych, funkcjonariusze Policji na podstawie legitymacji służbowej;

2.9. Przedstawiciele organizatora publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim podczas wykonywania obowiązków służbowych na podstawie imiennych upoważnień wydanych przez organizatora publicznego transportu zbiorowego;

2.10. Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego będący Honorowymi Dawcami Krwi, którzy oddali co najmniej 18 litrów krwi w przypadku mężczyzn lub 15 litrów krwi w przypadku kobiet, na podstawie  zaświadczenia o oddaniu odpowiedniej ilości krwi wydanego przez Stacje Krwiodawstwa, mieszkańcy którym nadano odznakę

„Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” lub „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” z ważną legitymacją z wpisanym oznaczeniem stopnia odznaki oraz numerem PESEL, wraz z dowodem tożsamości lub możliwością potwierdzenia swojej tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

2.11. Osoby posiadające tytuł Dawca Przeszczepu lub Zasłużony Dawca Przeszczepu na podstawie ważnej legitymacji wydanej przez uprawniony podmiot wraz z dowodem tożsamości lub możliwością potwierdzenia swojej tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

2.12. Honorowi Obywatele Miasta Tomaszowa Mazowieckiego na podstawie uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego;

2.13. Właściciele samochodów osobowych oraz osoby im towarzyszące – łącznie w liczbie zgodnej z wpisem określającym liczbę miejsc siedzących w samochodzie, w dniu 22 września podczas corocznych obchodów Europejskiego Dnia  Bez Samochodu na podstawie dowodu rejestracyjnego samochodu osobowego wystawionego na jednego z pasażerów;

2.14. Osoby, które ukończyły 75 rok życia – na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i wieku osoby uprawnionej;

2.15. Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na podstawie „Tomaszowskiej Karty Mieszkańca”, o której mowa w Uchwale Nr XXIX/283/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu „Tomaszowska Karta Mieszkańca”;

2.16. Mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym zawartym pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Gminą Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki na podstawie „Tomaszowskiej Karty Mieszkańca”;

2.17. Mieszkańcy Gminy Tomaszów Mazowiecki zgodnie z Porozumieniem Międzygminnym zawartym pomiędzy Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki a Gminą Tomaszów Mazowiecki w granicach administracyjnych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki i w granicach administracyjnych Gminy Tomaszów Mazowiecki na podstawie „Tomaszowskiej Karty Komunikacyjnej”;

2.18. Pasażerowie Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej posiadający ważny danego dnia bilet Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na przejazd w relacji Łódź Fabryczna – Tomaszów Mazowiecki zgodnie z  porozumieniem zawartym pomiędzy: Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o.o. i Gminą Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 

  1. Uprawnionymi do przejazdów ulgowych (ze zniżką 50%) na podstawie przepisów ustawowych są:

3.1. Studenci szkół wyższych – na podstawie ważnej legitymacji studenckiej;

3.2. Kombatanci i inne osoby uprawnione, określone w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego – na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych;

3.3. Weterani i weterani poszkodowani – na podstawie legitymacji weterana lub legitymacji weterana poszkodowanego,  ponadto pasażer winien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub dysponować możliwością potwierdzenia swojej tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

 

  1. Do korzystania z ulgowych przejazdów ustanowionych uchwałą uprawnieni są:

4.1. Dzieci i młodzież do 26 roku życia, uczęszczająca do szkół określonych w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) na podstawie ważnej legitymacji szkolnej lub mLegitymacji szkolnej w aplikacji mObywatel;

4.2. emeryci i renciści na podstawie legitymacji emeryta – rencisty wydanej przez właściwy organ emerytalno – rentowy lub decyzji o przyznaniu świadczenia wydanej przez właściwy organ emerytalno-rentowy, ponadto pasażer winien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub dysponować możliwością potwierdzenia swojej tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

4.3. osoby niepełnosprawne posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności i pobierające rentę socjalną bądź zasiłek stały na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu wymienionych świadczeń, ponadto pasażer winien posiadać w czasie podróży dokument stwierdzający jego tożsamość lub dysponować możliwością potwierdzenia swojej tożsamości przy pomocy aplikacji mObywatel;

4.4. osoby, które świadczyły pracę po 1956 r. na rzecz organizacji politycznych i związków zawodowych, nielegalnych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. lub które nie wykonywały pracy w okresie przed dniem 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych na podstawie dokumentu poświadczającego uprawnienie – Decyzji Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Pełen wykaz uprawnionych osób do bezpłatnych oraz ulgowych przejazdów określa:
Uchwała Nr LII/397/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim.