RODO – obowiązek informacyjny

Szanowni Państwo, na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”), informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

 

 1. DANE OSOBOWE

 1. Co to są dane osobowe?
  Są to wszystkie informacje, które pozwalają bez większego wysiłku odróżnić jedną osobę
  od pozostałych. Mogą one dotyczyć zarówno wprost tej osoby (takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, a czasem nawet adres e-mail lub konto internetowe), jak też takie, które nie opisują jej bezpośrednio. Przykładowo dotyczą jej cech, stanu zdrowia, poglądów, miejsca zamieszkania, nałogów, rasy lub wyznania.
 1. O jakich danych osobowych mówimy w naszym przypadku?
  Przetwarzamy dane, które przekazują nam nasi Klienci, Kontrahenci oraz Pracownicy, w związku z korzystaniem z naszych usług, współpracą z nami lub zatrudnieniem.
 1. Co to znaczy przetwarzanie danych?
  Przetwarzanie to wszelkie czynności jakie możemy wykonać z danymi osobowymi – związane zarówno z ich aktywnym wykorzystaniem, takim jak gromadzenie, pobieranie, utrwalanie, łączenie, modyfikowanie czy też udostępnianie, jak też pasywnym, takim jak przechowywanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim
  Sp. z o.o.,  97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 109/111, tel. 44 723-75-71, fax 44 723-74-42,
  email: sekretariat@mzktomaszow.pl, strona internetowa: www.mzktomaszow.pl
  . Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za nadzorowanie przetwarzania danych osobowych, tj. Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, kierując korespondencję na adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Warszawska 109/111, lub poprzez kontakt elektroniczny, pod adresem e-mail: iod@mzktomaszow.pl.
 1. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
  Każde przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą taką może być Twoja zgoda przetwarzanie danych lub inne zapisy prawne pozwalające na to, zawarte w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych lub w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanym jako „RODO”).

Przetwarzanie danych osobowych odbywać będzie się:

 1. dla wypełnienia zobowiązań umownych (w zależności od wyboru przez Państwa rodzaju usługi) na przejazd komunikacją miejską, w związku z zakupem biletów w SPP lub wniesieniem przez Państwa reklamacji od nałożonej opłaty dodatkowej, związanych z usługami stacji kontroli pojazdów, myjni, wynajmów autobusów, usług reklamy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług – przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit b RODO), podstawę tę będziemy nazywać w skrócie „wykonywaniem umowy”,
 2. związku z wykonywaniem ciążących na nas obowiązków prawnych np.:
  • udzielaniem odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,
  • wystawieniem dokumentów księgowych, w tym wystawianiem i przechowywaniem faktur,
 3. dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane są przetwarzane do celów obejmujących:

 1. realizację usług, do których został powołany Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. wynikających z umowy Spółki,
 2. ustalenia i dochodzenia roszczeń,
 3. dla zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów i klientów: obiekty spółki, teren bazy, punkty sprzedaży biletów, punkt obsługi klienta strefy SPP oraz autobusy są monitorowane.

Przykłady przetwarzania danych:

 • swoje dane możesz nam udostępnić wysyłając do nas e-mail. Twoje dane przetwarzamy wówczas w oparciu o udzieloną przez Ciebie zgodę, która wyrażasz automatycznie w chwili, gdy wysyłasz do nas swoje dane (np. adres mailowy). Twoja zgoda jest dobrowolna – pamiętaj, że możesz w każdej chwili ją cofnąć. W takim przypadku niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie informacje, o ile tylko nie zostałeś naszym Klientem.
 • jeżeli jesteś naszym Klientem lub osobą zainteresowaną skorzystaniem ze świadczonych przez nas usług, Twoje dane przetwarzamy w związku z zawartą z Tobą umową lub w ramach przygotowań do zawarcia takiej umowy. Odbywa się to zawsze za Twoją wiedzą i wolą. Wyrażając zamiar zawarcia umowy, wiesz jakie dane osobowe będą potrzebne do jej podpisania, a po jej podpisaniu masz wiedzę, jakie dane w tym celu przekazałeś lub przekażesz w okresie późniejszym,
 • możemy też przetwarzać Twoje dane w związku z koniecznością zapewnienia b bezpieczeństwa naszej sieci informatycznej oraz informacji. Nastąpi to wówczas, gdy będziesz korzystał z naszej infrastruktury informatycznej lub łączył się z nią, np. wchodząc na nasza stronę lub przesyłając do nas wiadomości. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes.
 • Jeżeli jesteś zainteresowany podjęciem pracy u nas, Twoje dane przetwarzane są w postaci nadesłanej przez Ciebie aplikacji lub CV. Odbywa się to za Twoją wiedzą i pisemną zgodą, którą możesz w każdej chwili cofnąć. W takim przypadku Twoja kandydatura nie zostanie przez nas rozpatrzona oraz niezwłocznie usuniemy wszystkie podane przez Ciebie dane. Natomiast z chwilą zatrudnienia się u nas, dalsze zasady przetwarzania danych oraz obowiązkowy zakres ich przekazania i dalszego przez na przetwarzania określają przepisy prawa pracy.

Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków prawnych będziemy korzystać:

 1. przez czas wykonywania obowiązków np. wystawieniem dokumentu księgowego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 c) RODO), podstawę tę będziemy nazywać „obowiązkiem prawnym”,
 2. przez czas, w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane, np. podatkowe (podstawa prawna – obowiązek prawny)..
 3. w oparciu o Pani/Pana wyraźną zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Jeśli wyraził (-a) Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody.
 4. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykłady tego obejmują:
  • przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów,
  • zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego,
  • dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.
 1. Komu możemy przekazywać dane osobowe?
  Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania umowy z Panią/Panem,
  w celu wykonania ciążącego na Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim
  Sp. z o.o.  obowiązku prawnego, w oparciu o zgodę Pani/Pana zgodę lub dla celów wynikających
  z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Odbiorcami danych mogą być
  w szczególności: urzędy, instytucje i inne podmioty upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa jak np. sądy lub organy ścigania.  Udostępnienie nastąpi jednak tylko wtedy, gdy zwrócą się one do nas z wnioskiem w tej sprawie, wskazując podstawę prawną, które im na takie żądanie zezwala. Odbiorcami danych mogą być również wykonawcy usług na rzecz administratora w związku z prawidłową realizacją umowy – dostawcy usług IT w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów.
 1. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?
  Nie przewidujemy przekazywania Twoich danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych, to jest poza obszar gospodarczy Unii Europejskiej. Na terenie Unii Europejskiej, dzięki RODO, masz zapewniony identyczny poziom ochrony Twoich danych w wszystkich krajach członkowskich. Tekst RODO jest odstępny pod adresem: 

  http://eurlex.europa.eu/legalcontent/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC

 1. Jak długo będą przetwarzane (przechowywane) Pani/Pana dane?
  Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w ust. 2, tj.:
  • w zakresie realizacji zawartej z Miejskim Zakładem Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.  umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń,
  • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków,
  • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie,
  • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

  Przykładamy bardzo dużą uwagę do tego, aby ograniczyć do niezbędnego minimum zakres gromadzonych przez nas danych, jak też czas ich przetwarzania. Pamiętaj, że o czasie przetwarzania Twoich danych, zależnie od podstawy, w oparciu o którą je uzyskaliśmy, mogą decydować odrębne – niezależne od nas przepisy prawne, które mogą nakładać na nas obowiązek przechowywania Twoich danych, niezależnie od Twojej woli lub chęci. Przykładem może być prawo pracy, prawo ubezpieczeń społecznych czy przepisy dotyczące rachunkowości. Jeśli skorzystałeś osobiście z naszych usług i zawarliśmy w tej sprawie umowę, zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości, będzie posiadać Twoje dane w wytworzonej w związku z tym dokumentacji finansowo-księgowej i przetwarzać przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych, licząc od daty zakupu/zawarcia umowy.

 1. Jakie prawa przysługują Pani/Panu aby dane osobowe były adekwatnie chronione?
  Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe, zawsze masz prawo do:
  1. żądania dostępu do danych,
  2. ich sprostowania,
  3. żądania usunięcia,
  4. lub ograniczenia czynności przetwarzania,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. przenoszenia danych, w tym uzyskania ich kopii.

  Wszystkie te prawa szczegółowo zostały omówione w art. 15 do 21 RODO, którego tekst jest odstępny pod adresem: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2016:119:TOC Możesz także wycofać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w takim przypadku niezwłocznie usuniemy Twoje dane osobowe, jeśli tylko nie wystąpi obowiązek prawny nakazujący nam ich dalsze przetwarzanie. Jeśli uznasz, że w jakikolwiek sposób – czego oczywiście nie chcemy – naruszyliśmy Twoje prawa lub nie zapewniliśmy bezpieczeństwa Twoim danym osobowym, przysługuje ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym obecnie jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Czy mam obowiązek dostarczyć dane osobowe?
  Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy związanej z realizacją świadczonych przez Spółkę usług, a także do złożenia i rozpatrzenia złożonej przez Państwa reklamacji. W przypadku nieudostępnienia danych osobowych nie będzie możliwe: zawarcie i wykonanie umowy, a także złożenie i rozpatrzenie reklamacji.
 1. W jakim stopniu korzystamy z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?
  Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.. w chwili obecnej nie prowadzi profilowania swoich klientów.

 1. MONITORING

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej RODO, informujemy, że: 

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacyjny
  w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o. o. z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 109/111 (97-200 Tomaszów Mazowiecki), zwany dalej Spółką. Możecie Państwo skontaktować się z administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iod@mzktomaszow.pl,
 2. monitoring w autobusach Spółki prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów oraz pracowników Spółki, ochrony mienia pasażerów oraz Spółki, kontroli usług realizowanych przez Spółkę, a także w celu ustalenia, obrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń(w tym m.in. w celu zapewnienia możliwości rozpatrywania reklamacji i skarg pasażerów, ustalenia sprawców czynów niedozwolonych, ustalenia okoliczności i sprawców kolizji oraz wypadków komunikacyjnych). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO –„przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”,
 3. zapisy z monitoringu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i są przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, za wyjątkiem przypadku, gdy stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Spółka powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wówczas termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa powyżej, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej,
 4. przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania takich danych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa,
 5. przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który jest właściwym organem nadzorczym w zakresie przetwarzania danych osobowych,
 6. odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty i organy upoważnione do przetwarzania tych danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być również udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym na rzecz Spółki usługi z zakresu serwisowania monitoringu wykorzystywanego przez Spółkę, a także podmiotom świadczącym usługi prawne i doradcze na rzecz Spółki,
 7. w odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą oparte na profilowaniu.