Szczegółowe zasady korzystania z biletów okresowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Zał. Nr 2

do Zarządzenia nr 3/2016 Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego MZK w Tomaszowie MazSp. z o.o.

 

Szczegółowe zasady korzystania z biletów okresowych Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. 

1.  Bilety okresowe – bilety uprawniające do wielokrotnych przejazdów na liniach, na jakie zostały zakupione, w okresie ich ważności określanym w momencie zakupu, bilety okresowe występują jako:

a) bilety imienne – z których może korzystać wyłącznie osoba, której dane osobowe widnieją na bilecie,

b) bilety na okaziciela – z których może korzystać każda osoba; nieokazanie biletu na okaziciela podczas kontroli wyklucza złożenie reklamacji.

2.  Bilety okresowe na wszystkie linie upoważniają do nieograniczonej ilości przejazdów wszystkimi liniami komunikacyjnymi w terminie ważności biletu.

3. Z biletów okresowych normalnych może korzystać każdy, kto taki bilet nabędzie.

4. Z biletów okresowych ulgowych mogą korzystać tylko osoby uprawnione aktualną uchwałą Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

5.  Bilet okresowy ważny jest przez taką kolejną ilość dni kalendarzowych, na jaką został zakupiony począwszy od daty początku ważności biletu oznaczonej na bilecie. W przypadku, gdy dzień rozpoczęcia ważności biletu okresowego jest równocześnie dniem jego zakupu, bilet jest ważny z chwilą jego zakupu.

6. Bilety okresowe imienne, trasowane, strefowe (do strefy I lub do strefy II) na jedną linię podmiejską ważne są:

a) na linii / z zaznaczeniem strefy /, której symbol umieszczony jest na bilecie na długości: ze strefy do miasta i odwrotnie, a także na odcinkach innych linii pokrywających się z trasą linii, na którą wystawiony został bilet,

b) na liniach o wspólnym kierunku przewozów, lecz rozbieżnym odcinkowym przebiegu tras,

c) na wszystkich liniach w granicach administracyjnych miasta oraz miejscowości Dąbrowa, Komorów.

7.  Bilety okresowe szkolne, imienne, ulgowe, trasowane ważne są na trasie: dom – szkoła – dom, tylko w dni nauki szkolnej.

8.  Bilety okresowe na wszystkie linie sieciowe oraz „na okaziciela”, ważne są na wszystkich liniach w granicach strefy M /w obrębie granic administracyjnych miasta oraz miejscowości Dąbrowa, Komorów/.

9.  Bilety okresowe imienne muszą zawierać wpisane w sposób trwały:

a) datę ważności,

b) cenę (zgodną z cennikiem dla nazwy biletu),

c) symbol linii (w przypadku biletu strefowego trasowanego),

d) pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania właściciela biletu, lub nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, którym pasażer okazuje się podczas kontroli.

10. Wpisanie danych zgodnych z pkt. 9d jest powinnością pasażera.

11.  Bilet okresowy z poprawkami, traktowany jest jako nieważny. Za nieważny traktowany jest bilet okresowy zniszczony w takim stopniu, że nie jest możliwe odczytanie podstawowych danych zawartych na bilecie.

12. Bilety okresowe imienne ważne są wraz z dowodem stwierdzającym tożsamość, a w przypadku biletów okresowych ulgowych – dokumentu uprawniającego do ulgi.

13. Bilety okresowe / za wyjątkiem biletów szkolnych/ ważne są przez wszystkie dni okresu / 15, 30, 90 dni / na które zostały wystawione – także w niedzielę i święta.

14. Bilety okresowe ulgowe nie uprawniają do korzystania z komunikacji nocnej.

15.  Posiadacze biletów okresowych normalnych mogą korzystać z przejazdów autobusami linii nocnych.

16. W przypadku braku dowodu tożsamości kontroler ma prawo zatrzymać bilet okresowy do wyjaśnienia.

17. Ujawnienie w trakcie kontroli braku na bilecie podstawowych danych /imię i nazwisko, adres lub numeru dokumentu tożsamości/ pociąga za sobą bezwzględne nałożenie opłaty dodatkowej.

18.  Bilety okresowe obowiązujące od dnia sprzedaży posiadają wpis o godzinie sprzedaży.

19.  Bilety okresowe można nabywać do 10 dni wcześniej przed pierwszym dniem ważności, w cenie zgodnej z taryfą przewozową obowiązującą od pierwszego dnia ważności.

20.  Wykupione bilety okresowe w przypadku zmiany taryfy przewozowej zachowują ważność do końca okresu, na który zostały wykupione.

21. Bilety okresowe nie podlegają zwrotowi w okresie ich ważności.

 

Inne dokumenty

Wzór wypisania biletu okresowego