Zarządzenie Nr 3/2016

Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 maja 2016 r.

w sprawie: wprowadzenia w życie szczegółowych zasad korzystania z biletów jednorazowych i okresowych w autobusach komunikacji miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.

Działając na podstawie § 6 ust. 2 pkt. 3 Regulaminu Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o. oraz Uchwały Nr XXVI/257/2016 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 31 marca 2016 r. i w wykonaniu Uchwały Nr 11/2016 Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Maz. Spółka z o.o. wprowadza się w życie z dniem 1 czerwca 2016 r. zmianę zasad korzystania z biletów jednorazowych i okresowych.

 • 1. Rodzaje biletów jednorazowych i okresowych stosowanych przez Przewoźnika ustalane są na podstawie aktualnej uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie cen urzędowych i opłat za usługi przewozowe świadczone przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
 • 2.Do przejazdu środkami komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o. upoważniają:
 1. a) bilety jednorazowe określone w stosownej Uchwale Rady Miasta Tomaszowa Maz. w formie papierowej lub elektronicznej,
 2. b) bilety jednorazowe w formie karnetów (biletów wieloprzejazdowych),
 3. c) bilety okresowe imienne i na okaziciela, określone w stosownej Uchwale Rady Miasta Tomaszowa Maz. w formie papierowej i elektronicznej,
 4. d) dokumenty potwierdzające uprawnienia do korzystania z ulgowego lub bezpłatnego przejazdu.
 • 3. Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez zajęcie przez pasażera miejsca stojącego lub siedzącego w pojeździe. Z chwilą zawarcia umowy pasażer jest zobowiązany do posiadania:
 1. a)ważnego biletu jednoprzejazdowego lub biletu okresowego (imiennego lub na okaziciela) – uprawniającego do przejazdu danym środkiem komunikacji miejskiej w określonej strefie biletowej,
 2. b) ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do przejazdu ulgowego lub bezpłatnego w razie korzystania z takiego uprawnienia.
 • 4. W razie awarii lub uszkodzenia pojazdu, pasażerowi posiadającemu ważny bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii, przebiegającej tą samą trasą, albo pojazdem zastępczym.
 • 5.Na liniach obsługiwanych przez Przewoźnika ważne są tylko bilety z logo Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.
 • 6.1. Sprzedaż biletów w pojazdach jest uzupełnieniem stacjonarnej sieci sprzedaży i może być prowadzona:
 1. a) przez kierowcę pojazdu,
 2. b) za pośrednictwem telefonu komórkowego w systemie funkcjonującym w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym w Tomaszowie Maz. Sp. z o.o.,
 3. Kierowca prowadzi sprzedaż biletów jednorazowych w formie papierowej.
 4. Sprzedaż biletów przez kierowcę prowadzona jest na przystankach. Pasażer może nabywać bilet wchodząc przednimi drzwiami i wyrażając zamiar nabycia biletu przed ruszeniem pojazdu z przystanku. Zakupiony bilet powinien być niezwłocznie skasowany w kasowniku.
 5. Kierowca ma prawo odmówić sprzedaży biletu, gdy pasażer nie posiada odliczonej gotówki lub zamierza zapłacić za bilet bilonem o znacznej ilości monet, co wymagałoby czasochłonnego przeliczania gotówki i zagrażałoby punktualności wykonania kursu (maksymalnie do siedmiu monet).
 6. Dowodem opłaty za przejazd jest tylko bilet skasowany.
 7. Brak możliwości dokonania zakupu biletu w pojeździe nie zwalnia pasażera od obowiązku  posiadania biletu na przejazd.
 • 7.Prowadzący pojazd upoważniony jest do kontroli dokumentów pasażera uprawniających do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów oraz kontroli biletów w autobusie.
 • 8. Tracą moc Zarządzenia Nr 6 /2011 Dyrektora Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Maz. z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z biletów jednorazowych i okresowych w autobusach komunikacji miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego oraz Nr 10/2014 Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad korzystania z biletów jednorazowych i okresowych w autobusach komunikacji miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego.
 • 9. Wprowadza się zasady korzystania z biletów jednorazowych i okresowych na usługi świadczone przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.
 • 10.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2016 roku.