Wzór wypisania biletu okresowego

 •  MZK w TOMASZOWIE MAZ.

  wzor wpisywania imiennego biletu

   

  Bilety okresowe imienne muszą zawierać wpisane w sposób trwały:

  pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania właściciela biletu, lub nr dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości, którym pasażer legitymuje się podczas kontroli.

  Wpisanie powyższych danych  jest powinnością pasażera.

   

   Bilet okresowy z poprawkami, traktowany jest jako nieważny. Za nieważny traktowany jest bilet okresowy zniszczony w takim stopniu, że nie jest możliwe odczytanie podstawowych danych zawartych na bilecie.

   

   Bilety okresowe imienne ważne są wraz z dowodem stwierdzającym tożsamość, a w przypadku biletów okresowych ulgowych – dokumentu uprawniającego do ulgi.

   

  Ujawnienie w trakcie kontroli braku na bilecie podstawowych danych /imię i nazwisko, adres lub numeru dokumentu tożsamości/, pociąga za sobą bezwzględne nałożenie opłaty specjalnej.

   

  IMIENNY BILET OKRSESOWY NIE WYPEŁNIONY JEST BILETEM NIEWAŻNYM