Pytania dotyczące Zasad kontroli biletów

(pytania i odpowiedzi):

  • Kto może dokonywać kontroli? – osoba upoważniona przez przewoźnika (MZK w Tomaszowie Maz.), legitymująca się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.
  • Jakich czynności dokonuje kontroler w przypadku stwierdzenia braku biletu przez pasażera? – kontroler w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu) pobiera właściwą należność  za przewóz  i opłatę specjalną albo wystawia wezwanie do zapłaty.
  • Jakich czynności  dokonuje  kontroler w przypadku stwierdzenia braku dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu? – kontroler w takim przypadku pobiera właściwą należność  za przewóz  i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty, jednak w przypadku udokumentowania posiadania ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi w terminie  7 dni od daty przejazdu opłata zostanie umorzona.
  • Co w przypadku braku w czasie przejazdu ważnego biletu okresowego? – zostanie w takim przypadku wystawione wezwanie do opłaty specjalnej i opłaty za przejazd, jednak w przypadku udokumentowania posiadania ważnego biletu okresowego w terminie  7 dni od daty przejazdu opłata zostanie umorzona.
  • Czy kontroler może żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości? – ma prawo żądać w przypadku odmowy zapłacenia należności.
  • Jakich czynności może dokonać kontroler w przypadku  niezapłacenia przez podróżnego należności i nieokazania dokumentu tożsamości? –  może ująć  podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych, na podstawie Zapisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.
  • Jak postępuje kontroler w przypadku stwierdzenia, że dokumenty okazane przez podróżnego są podrobione lub przerobione? – kontroler w takim przypadku zatrzymuje za pokwitowaniem dokumenty i przesyła je prokuratorowi lub Policji.