W roku 2016 władze Miasta oraz Zarząd Spółki rozpoczęły realizację strategicznych dla rozwoju miasta oraz Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego Spółka z o.o. projektów inwestycyjnych  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Genezy projektów należy upatrywać w strategii władz miasta Tomaszowa Mazowieckiego w zakresie mobilności miejskiej ukierunkowanej głównie na promocję transportu zbiorowego, rozbudowę infrastruktury oraz ochronę środowiska naturalnego.
        Realizacja ww. projektów miała na celu stworzenie w Tomaszowie Mazowieckim sprawnego i bezpiecznego systemu publicznego transportu zbiorowego, o wysokiej jakości świadczonych usług, spełniającego standardy unijne w zakresie ochrony środowiska, konkurencyjnego względem transportu indywidualnego.
        W ramach Projektu „Zakup niskoemisyjnego taboru publicznego transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zakupiono 20 autobusów hybrydowych  oraz System Informacji Pasażerskiej (projekt realizowany przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki), natomiast dzięki realizacji inwestycji pn.:„Niskoemisyjne autobusy hybrydowe wraz z zapleczem technicznym do ich obsługi elementami nowoczesnego systemu transportu zbiorowego w Tomaszowie Mazowieckim” zakupiono dodatkowo 5 hybrydowych autobusów oraz wybudowano nowoczesną bazę MZK i wiatę rowerową (projekt MZK).  
        Nowe autobusy z napędem hybrydowym spełniają najbardziej restrykcyjne normy emisji spalin, a ich wyposażenie pozwala świadczyć usługi na najwyższym poziomie. W hybrydach zainstalowano m.in. w monitory LCD pokazujące trasę i czas przejazdu oraz informacje o najbliższych przystankach,  w pojazdach można też naładować telefon komórkowy i skorzystać z bezprzewodowego Internetu. Autobusy są monitorowane. Wraz z nowym taborem nie zabrakło udogodnień dla osób niepełnosprawnych tj. niskopodłogowe i bezstopniowe wejścia, układ automatycznego poziomowania pojazdu oraz tzw. przyklęku, rozkładane rampy, które umożliwiają bezproblemowy wjazd wózkiem inwalidzkim oraz system informacji głosowej dla osób niewidomych czy niedowidzących. Na wybranych przystankach został uruchomiony zintegrowany system informacji pasażerskiej. 

        Nowy budynek zajezdni wyposażony został w ramach projektu w najnowocześniejszy sprzęt do obsługi taboru, a jego nowy funkcjonalny układ pomieszczeń pozwolił na wyodrębnienie niezależnie od części socjalnej i magazynowej: 6 stanowisk obsługi serwisowej oraz dodatkowo oddzielnych pomieszczeń: do obsługi ogumienia, podzespołowni, do pracy elektryków, tokarni, prostownikowni, sprężarkowni, dystrybucji oleju. W budynku zajezdni wyodrębnione zostały pomieszczenia stacji kontroli pojazdów oraz myjni do obsługi samochodów ciężarowych, które również wyposażone zostały w najnowocześniejszy sprzęt do obsługi taboru stanowiącego własność Spółki oraz obsługi klientów zewnętrznych.

        Ponieważ JESTEŚMY ECO, zadbaliśmy, aby budynek bazy autobusowej został zaprojektowany w sposób umożliwiający wykorzystanie Odnawialnych Źródeł Energii, ograniczenie zużycia wody oraz wykorzystanie wody deszczowej.
Instalację solarną oraz pompy ciepła wykorzystujemy do podgrzania wody oraz ogrzewania części pomieszczeń bazy, ścieki z automatycznej myjni (po oczyszczeniu) ponownie wykorzystujemy do mycia samochodów (dzięki zastosowaniu technologicznego układu instalacyjnego – obiegu zamkniętego wody), a spływające do podziemnego zbiornika wody deszczowe – do podlewania terenów zielonych oraz mycia samochodów.
Zastosowanie ww. technologii pozwala nam nie tylko chronić środowisko, ale również znacząco obniżyć koszty eksploatacji.

        Komunikacja miejska w Tomaszowie Mazowieckim to również bezpieczeństwo zarówno pracowników jak i klientów Spółki. Hala warsztatowa oraz pomieszczenie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów wyposażone zostały w system czujników, który w przypadku niebezpiecznego dla życia i zdrowia ludzkiego stężenia gazów, uruchamia automatycznie system alarmowy (syreny dźwiękowe, włączany jest alarmowy system wentylacyjny oraz automatycznie otwierają się wszystkie wrota wjazdowe i wyjazdowe hali.)
Nowoczesny, bezpieczny tabor przyjazny jest również osobom z różnymi niepełnosprawnościami: na wózkach inwalidzkich, niewidomych, głuchoniemych.

        W efekcie realizacji ww. projektów:

  • Spółka wymieniła część wyeksploatowanego już taboru na 25 nowoczesnych i niskoemisyjnych autobusów hybrydowych,
  • w miejsce dotychczasowego budynku obsługującego tabor wybudowany został nowoczesny, funkcjonalny budynek zajezdni obejmujący część socjalną, warsztatową, magazynową, stację kontroli pojazdów oraz myjnię dla samochodów ciężarowych,
  • zagospodarowany został teren zajezdni MZK (wymieniono ogrodzenie oraz nawierzchnię na terenie objętym projektem) oraz powstała wielostanowiskowa wiata dla nowych autobusów oraz wiata rowerowa,
  • na 15 przystankach autobusowych na terenie miasta zamontowano tablice Systemu Informacji Pasażerskiej.

        W ramach realizacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Tomaszów Mazowiecki na lata 2015-2020 obejmującego m.in. popularyzację publicznego transportu zbiorowego oraz wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców miasta, wraz z wprowadzeniem do obsługi pasażerów nowego taboru, w styczniu 2018 r. wprowadzono:

  • nową ofertę przewozową obejmującą nowy przebieg i rozkład linii autobusowych oraz nowy rozkład jazdy ,
  • bezpłatną komunikację dla mieszkańców Miasta oraz Gminy Tomaszów.

        Do korzystania z bezpłatnych przejazdów tomaszowską komunikacją miejską uprawnieni zostali m.in. mieszkańcy Tomaszowa Mazowieckiego – na podstawie Tomaszowskiej Karty Mieszkańca oraz mieszkańcy Gminy Tomaszów Mazowiecki – na podstawie Tomaszowskiej Karty Komunikacyjnej.
Użytkownikiem Karty Tomaszowianina może być osoba, której miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki, rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Tomaszowie Mazowieckim oraz deklaruje w zeznaniu podatkowym, że jej miejscem zamieszkania jest Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki. Z kolei Tomaszowska Karta Komunikacyjna przysługuje mieszkańcom otaczającej miasto gminy wiejskiej.

        Aby zweryfikować efekty realizacji projektów inwestycyjnych współfinansowanych ze środków Unijnych oraz podjęte decyzje władz samorządowych, w maju 2018 r. przeprowadzono w tomaszowskiej komunikacji miejskiej kompleksowe badania marketingowe wielkości popytu na usługi przewozowe, które przeprowadziła firma Marcin Gromadzki Public Transport Consulting.
        Wyniki badań pokazały, że w stosunku do 2017 r. średniomiesięczna liczba pasażerów tomaszowskiej komunikacji miejskiej wzrosła aż o 195 558 osób, tj. o 56,8%. W granicach miasta Tomaszowa Mazowieckiego liczba pasażerów wzrosła o 193 952 osoby, co stanowiło 69,2%, natomiast na obszarze podmiejskim –  o 1 606 osób (2,5%).
Wzrost liczby pasażerów w granicach administracyjnych miasta zdeterminowany został przez:

  • przyznanie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską dla mieszkańców Tomaszowa Mazowieckiego posiadających Kartę Tomaszowianina oraz mieszkańcom Gminy Tomaszów Mazowiecki – na postawie Tomaszowskiej Karty Komunikacyjnej;
  • wprowadzenie do ruchu 25 nowoczesnych, 12-metrowych autobusów hybrydowych;
  • nowy układ tras linii oraz rozkłady jazdy zakładające zwiększenie wykonywanej pracy eksploatacyjnej;
  • oparcie funkcjonowania wszystkich linii miejskich o stały moduł częstotliwości, którego efektem jest synchronizacja odjazdów różnych linii na głównych ciągach komunikacyjnych, powodująca znaczne ułatwienie i usprawnienie możliwości poruszania się po Tomaszowie Mazowieckim komunikacją miejską.

„W świetle wyników badań marketingowych z wiosny 2018 r., kompleksowe działania samorządu Tomaszowa Mazowieckiego przeprowadzone w ostatnich miesiącach w zakresie rekonstrukcji oferty przewozowej komunikacji miejskiej – tras linii, rozkładów jazdy i taryfy opłat – oraz modernizacji taboru i infrastruktury, należy uznać za wyjątkowo efektywne”.