Kontrola biletów w autobusach MZK w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o.

Podmiotem upoważnionym do kontroli biletów na wszystkich liniach obsługiwanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. jest firma:

„PHU Batex”,
Telefon do kontaktu: 784 551 372 lub 731 337 779 (poniedziałek – piątek)

Odwołania oraz wpłaty za przejazdy bez biletów przyjmowane są przez firmę „Batex” na adres:

batexodwolania@wp.pl

Wpłat za przejazdy bez ważnego biletu na konto:

PHU Batex,
mBank: 47 1140 2004 0000 3202 7651 4021

Uwaga: przy wpłatach należy każdorazowo powołać się na NUMER WEZWANIA!

wzór leg kontrolera biletów


 

Na podstawie:

– Uchwały Nr LII/397/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia  2021 r.,

oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 stycznia 2005 ( dz. U z 2005r. Nr 14, poz. 117) w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat dodatkowych od 18.01.2022 r. obowiązuje:

 

OPŁATA DODATKOWA:

 1. Za jazdę bez ważnego (biletu) dokumentu przewozu wynosi:
 • 200 zł
  • opłata dodatkowa w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty określonej w punkcie 1 wynosi: 100,00 zł. Pasażer jest zobowiązany do uiszczenia także opłaty za podróż w wartości równej cenie biletu jednorazowego.

2.Za jazdę bez ważnego dokumentu, uprawniającego do przejazdu bezpłatnego albo ulgowego wynosi:

 • 160 zł
  • opłata dodatkowa w przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia opłaty określonej w punkcie 2 wynosi: 80,00 zł
 1. Za brak wypisania biletu okresowego imiennego wynosi:
 • 160 zł
 1. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny wynosi:
 • 600 zł

Pasażer jest zobowiązany do uiszczenia także opłaty za podróż w wartości równej cenie biletu jednorazowego.

 

Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał dokumentu upoważniającego do ulgi (lub bezpłatnego przejazdu) i okaże kontrolującemu w ciągu 3 dni dokument upoważniający do ulgi nie uiszcza opłaty dodatkowej w przypadku opłacenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 16 zł.

 Pasażer, który podczas kontroli nie posiadał biletu okresowego, a okaże w ciągu 3 dni kontrolującemu ważny bilet okresowy z datą ważności sprzed dnia kontroli i zakupiony przed kontrolą, nie uiszcza opłaty dodatkowej w przypadku opłacenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 16 zł..

Zasady przeprowadzania kontroli biletów i nakładania opłat dodatkowych za brak ważnego biletu określają następujące akty prawne:

 • ustawa Prawo przewozowe z dnia 15 listopada 1984 r. z późniejszymi zmianami (tekst jedn. Dz.U. 2020 poz. 8 z póżn. zm.),
 • Przepisy porządkowe dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki (Uchwała Rady Miejskiej Tomaszowa Maz. Nr XXVI/256/2016  z dnia 31 marca 2016 r.),
 • Przepisy taryfowe lokalnego transportu zbiorowego – uchwała Nr LII/397/2021 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Tomaszowie Mazowieckim,
 • Przepisy wewnętrzne MZK w Tomaszowie Mazowieckim Spółka z o.o.

Do wykonywania czynności kontrolnych upoważnieni są kontrolerzy na podstawie ważnego identyfikatora oraz kierowcy obsługujący autobus na linii.